Mình tin mọi chuyện trên đời này đều có DUYÊN SỐ và NHÂN QUẢ. Bạn biết đến mình và vào web này, chứng tỏ chúng ta có DUYÊN, Duyên này có thể giúp chúng ta kết nối 1 công việc nào đấy.

Chúng ta trao nhau cái NHÂN, NHÂN tốt sẽ mang lại QUẢ ngọt. Và đó chính là tôn chỉ để mình sống, chơi và làm việc.

Về Kim Đào